Flight Plan Route Decoded - Related Links

KSJC SJC OAK KOAK
Name Latitude Longitude Distance from origin Distance from destination Type
KSJC 37.3629924 -121.9286208 0 30 Origin Airport
SJC 37.3747222 -121.9447222 1 28 VOR-DME (NAVAID)
OAK 37.7258333 -122.2236111 30 0 VOR-DME (NAVAID)
KOAK 37.7212597 -122.2211489 30 0 Destination Airport